יו"ר העמותה– פסח האוספטר

מנכ"ל העמותה– ענבל רון

מנכ"ל העמותה וראש האגף הכלכלי– רועי יסוד

גזברית העמותה– רוני נהיר